Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Cieklinie ogłasza przetarg na ?Wykonanie wymiany części pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na blachę miedzianą? 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, roboty budowlane, numer ogłoszenia: 301416 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009

Adres do kontaktu : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Cieklinie, Cieklin 327, 38-222 Cieklin, woj. podkarpackie, tel. 0601811992 

Dokumentacja zamówienia publicznego (do pobranie w formacie PDF): 
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
Załącznik nr 2 do SIWZ  - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 do SIWZ ? Oświadczenie o spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat?
Załącznik nr 5 do SIWZ ? formularz: OFERTA